testSporządzanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Kompleksowo wykonujemy prace związane z przygotowaniem odpowiednich sprawozdań wymaganych przepisami prawa.

Celem sporządzania sprawozdania finansowego jest rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji zarówno majątkowej, jak i finansowej, zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z ustawy, jak i przyjętymi przez jednostkę.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później, niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Kierownik jednostki przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami umowy lub statutu. Natomiast sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później, niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Sprawozdanie finansowe powinno zostać podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

  • bilansu;
  • rachunku zysków i strat;
  • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dodatkowo, sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, podlegające corocznemu badaniu, obejmuje:

  • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
  • rachunek przepływów pieniężnych.