testProwadzenie ksiąg rachunkowych

Grupa KPW realizuje usługi księgowe z zachowaniem najwyższych standardów, zapewniając Klientom szybki dostęp do sporządzanych informacji. Proponujemy szereg usług księgowych zmierzających do optymalizacji wyników gospodarczych. Dbamy o to, aby nasze usługi księgowe były dostosowane do indywidualnych priorytetów Klienta. Stosujemy określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację materialną i wynik finansowy.

Prowadzeniem księgowości, jak również sporządzaniem miesięcznych raportów zajmują się wykwalifikowani i na bieżąco szkoleni w zakresie przepisów prawa bilansowego i podatkowego księgowi zatrudnieni w naszej grupie, których pracę nadzorują doświadczeni biegli rewidenci.

Specjalizujemy się w obsłudze księgowej dużych i średnich firm, które wymagają posiadania rozbudowanego systemu księgowego. Posiadamy doświadczenie w zakresie prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstw zatrudniających wielu pracowników, które generują dużą liczbę dokumentów. Oferujemy elastyczny cennik usług, który gwarantuje korzystne warunki i przystępne ceny tak średnim, jak również dużym firmom.

Zakres usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmuje przede wszystkim: 

 • opracowanie polityki rachunkowości wraz z zakładowym planem kont, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości zarządczej i kosztowej;
 • obsługę kadrowo-płacową;
 • udzielanie porad księgowych;
 • reprezentację klienta przed Urzędem Skarbowym;
 • dekretację dokumentów księgowych; 
 • prezentację sytuacji materialnej i wyniku finansowego jednostki; 
 • monitoring prawidłowości przyjmowanych i emitowanych dokumentów; 
 • sporządzanie wydruków zapisów księgowych, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości;
 • prowadzenie ewidencji VAT;
 • przygotowywanie zestawień, raportów i wydruków zapisów księgowych; 
 • sporządzanie analiz dla celów zarządczych;
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy CIT i PIT;
 • przygotowywanie zeznań rocznych PIT i CIT na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych;
 • sprawozdania GUS z zakresu finansowo-księgowego;
 • ewidencję środków trwałych oraz plan amortyzacji;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego w tym: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitałach własnych, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych informacji dodatkowej.

Obsługa kadrowo-płacowa polega na wyłączeniu działu płac poza strukturę przedsiębiorstwa Klienta. Usługa ta dedykowana jest wszystkim podmiotom, bez względu na wielkość zatrudnienia. Wyłączenie procesu przygotowania listy płac oraz naliczania zobowiązań związanych z ubezpieczeniem społecznym poza strukturę firmy pozwala na bezwzględne zachowanie poufności informacji o wynagrodzeniach. Pozwala też zwiększyć efektywność działania oraz skoncentrować się Kierownictwu jednostki na najistotniejszych zagadnieniach strategicznych.

Oferta obsługi kadrowo-płacowej obejmuje między innymi:

 • sporządzanie list płac;
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło);
 • sporządzanie zbiorczych poleceń księgowania list płac;
 • sporządzanie umów o pracę;
 • sporządzanie świadectw pracy;
 • sporządzanie kart zasiłkowych;
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń;
 • sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia pracowników;
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS;
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS;
 • sporządzenie raportu miesięcznego ZUS RMUA;
 • teletransmisję dokumentów zgłoszeniowych, raportów i dokumentów rozliczeniowych ZUS;
 • składanie deklaracji i informacji podatkowych we właściwych terytorialnie urzędach skarbowych.