testAudyt projektów

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie audytów środków otrzymanych z programów operacyjnych i programów ramowych. W zależności od zakresu audytu weryfikacja poniesionych wydatków może w szczególności obejmować sprawdzenie:

  • czy koszty zadeklarowane przez beneficjenta w sprawozdaniu finansowym oparte są na rzeczywistych, właściwie zapisanych i kwalifikowanych kosztach;
  • czy sprawozdania wynikają z prawidłowo prowadzonej ewidencji poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu;
  • prawidłowości poniesienia wydatków za wykonane usługi, kosztów wynagrodzeń, zakupów towarów oraz innych wydatków;
  • działania systemów kontroli wewnętrznej w zakresie realizowanego projektu.

Badania poniesionych wydatków w ramach audytu projektów unijnych są przeprowadzane zgodnie z:

  • wytycznymi Instytucji Zarządzających oraz wytycznymi Komisji Europejskiej wydanymi dla konkretnych Programów;
  • Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej;
  • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.